Wie kent niet de foto’s van totaal door brand verwoeste gebouwen?

Brand kan een vernietigende uitwerking hebben op ondernemingen. Toch zijn deze branden slechts een fractie van de duizenden branden in Nederland. De meeste branden zijn van beperktere aard, mede door de goede preventie en efficiënt ingrijpen van de brandweer.

De schade door verbranding en hitte inwerking vormt veelal een gering percentage van de totale schade. Véél groter is de indirecte schade na brand dit wil zeggen de brandschade ten gevolge van de  inwerking van brandgassen en verontreiniging door rook, roet en (blus)water.

 

 Uitslaande brand 

 

Door juiste deskundige aanpak kunnen deze indirecte brandschades aanzienlijk worden beperkt, mits de schadebeperkende acties direct na de brand worden ingezet. Onderschatting van de risico’ s na brand, mede door onervarenheid, kunnen leiden tot zeer aanzienlijke schadetoenames met name in de eerste dagen na de calamiteit, met alle gevolgen van dien.

Brandgassen kunnen zeer agressief en corrosief zijn waarbij metalen snel kunnen worden aangetast. Voor fijn mechanische apparatuur en elektronica kan deze aantasting snel tot onherstelbare schade leiden.

Ook halogeneverbindingen (Fluor, Broom en Chloor) kunnen voor zeer corrosieve  omstandigheden zorgdragen. In het vakjargon “HCL-schade” zijn na brand een bekend fenomeen. HCL is het alom bekende zoutzuur. HCL-schades ontstaan o.a. door verhitting en/of verbranding van chloorhoudende kunststoffen zoals het veelvuldig toegepaste PVC (PolyVinylChloride), waarbij Chloor vrijkomt en na reactie met in de lucht aanwezige Waterstof  HCL vormt.

Reeds kleine hoeveelheden PVC kunnen bij brand voor aanzienlijke corrosie zorgen. Direct onderzoek naar de aanwezigheid van deze corrosieve-contaminatie is dan ook zeer aanbevelingswaardig. Door middel van speciale analyse apparatuur kan de eventuele aanwezigheid van HCL-neerslag worden gemeten. Afhankelijk van de contaminatie, uitgedrukt  in microgrammen per vierkante centimeter, zal het corrosierisico worden vastgesteld.

Voor gevoelige apparatuur zoals elektronica, computers en fijn mechanica wordt als maximaal veilige grenswaarde 8 microgram per vierkante centimeter gehanteerd.

Naast bovengenoemde meest voorkomende corrosieve vervuilingen na brand kunnen in specifieke situaties ook nitraat en/of sulfaatverbindingen corrosie veroorzaken.

Ook (blus)water en/of hoge relatieve vochtigheid kunnen veel schade veroorzaken.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.