Begrippen

LET OP: Controleer uw eigen verzekerings polis voor de begripsomschrijvingen. Sommige verzekeringsmaatschappijen hanteren andere definities!  In uw verzekerings polis kunt u nalezen waarvoor u verzekerd bent, en wat nog belangrijker is welke uitsluitingen uw verzekering hanteert.
 

 

A

aardbeving/vulkanische uitbarsting
een gebeurtenis waarbij gedurende de tijd waarin, of binnen 24 uur daarna, op of nabij de plaats waar de verzekerde zaken zich bevinden, de gevolgen van een aardbeving en/of een vulkanische uitbarsting zich hebben voorgedaan

afbraakwaarde
de opbrengst van de nog bruikbare (bouw)materialen bij sloop

atoomkernreactie
iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit

audiovisuele/computerapparatuur

 • alle beeld-, geluids-, ontvang- en zendapparatuur, zoals radio’s, dvd- en cd-spelers, televisietoestellen, videocamera’s, band-, cassette- en videorecorders, met uitzondering van muziekinstrumenten en (digitale) foto- en filmapparatuur.
 • alle soorten computerapparatuur, zoals micro- en spelcomputers alles met inbegrip van de daarbij gebruikelijke randapparatuur en overige materiële hulpmiddelen, zoals dvd’s, cd’s, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden, alsmede standaardprogrammatuur.

B

bereddingskosten
de kosten van maatregelen die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege verzekeringnemer of een verzekerde wrden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden waarvoor – indien gevallen – de verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet.

(beroeps)gereedschap
gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van een werkzaamheid nodig zijn

brand
een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten.
Zo is onder andere geen brand:

 • zengen, schroeien, smelten, verkolen en broeien
 • doorbranden van elektrische apparaten en motoren
 • oververhitten, doorbranden en doorbreken van ovens en ketels.

D

dagwaarde
de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage

E

eigenarenbelang
al hetgeen voor rekening van verzekerde als eigenaar in het door hem/haar bewoonde appartement is aangebracht dat deel uitmaakt van de onroerende zaak. Schadevergoeding vindt plaats voor zover geen vergoeding plaatsvindt op de verzekering van de gezamenlijke eigenaren en indien de verzekerde tot herbouw of herstel overgaat.

F

fraude
het op oneigenlijke gronden en/of wijze (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsuitkering waarop geen recht bestaat of het (trachten te) verkrijgen van een verzekeringsdekking onder valse voorwendselen

funderingen
de ondergrondse gedeelten van het woonhuis, met uitzondering van kelders, vloeren en leidingen

G

geld
bankbiljetten en gemunt geld, ongeacht de valuta, dienend tot wettig betaalmiddel

geldswaardig papier
alle papier waaraan in het maatschappelijk verkeer een zekere geldswaarde wordt toegekend, met inbegrip van (plastic) kaartjes/pasjes die geschikt zijn om als betaalmiddel gebruikt te worden.
 

glas
alle glas en kunststof dienende tot lichtdoorlating, aanwezig in ramen en deuren van het woonhuis. Onder glas wordt mede verstaan glas in windschermen en balkonnen terreinafscheidingen, behorende bij dit woonhuis.

H

herbouwwaarde
het bedrag benodigd voor de bouw van het woonhuis op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming en omvang

huurdersbelang
het belang dat verzekerde als huurder heeft bij onroerende zaken voor particulier gebruik die na ingang van de huurovereenkomst voor (het deel van) het gebouw voor rekening van verzekerde zijn aangebracht of tegen betaling zijn overgenomen van de vorige huurder, met inachtneming van het hierna vermelde deze onroerende zaken bevinden zich in, aan of bij (het deel van) het gebouw waarin de verzekerde zaken zich bevinden deze onroerende zaken bestaan uit veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen, zoals centrale verwarmings-, keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, vaste parketvloeren, schuurtjes en schuttingen

 • schade aan deze onroerende zaken wordt niet door de eigenaar van het gebouw of zijn verzekeraar hersteld en/of vergoed
 • glas van de woning is niet onder huurdersbelang begrepen

 

huurderving
gemis van huurpenningen of gebruik van het woonhuis door de verzekerde, veroorzaakt door de onbewoonbare toestand van het woonhuis ten gevolge van een schade. Indien de verzekerde het woonhuis zelf in gebruik heeft, wordt een vergoeding verleend alsof het woonhuis aan derden verhuurd was.

I

inboedel
alle roerende zaken met inbegrip van antennes, zonweringen en beroepsgereedschappen voor de uitoefening van een beroep in loondienst, behorende tot de particuliere huishouding van de verzekerde, alsmede eventueel huurdersbelang.
Niet onder het begrip inboedel vallen

 • onbewerkte edele metalen en ongezette edelstenen
 • geld en geldswaardig papier)
 • dieren, met uitzondering van huisdieren
 • motorrijtuigen (met uitzondering van brom- en snorfietsen), vaartuigen, aanhangwagens en caravans, alsmede hun onderdelen en toebehoren.

(in)braak
het zich wederrechtelijk toegang verschaffen door verbreking, met zichtbare beschadiging van afsluitingen of onderdelen

L

luchtvaartuigen
– een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig
– een hieraan verbonden, hiervan losgeraakt, hieruit geworpen of hieruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp

lijfsieraden
sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam te worden gedragen en die geheel of ten dele bestaan uit (edel)metaal, gesteente, mineraal, ivoor, (bloed)koraal of andere dergelijke stoffen, alsmede parels

M

 
molest
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij (de 6 genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd)

N

nieuwwaarde
het bedrag dat onmiddellijk vóór de gebeurtenis nodig zou zijn geweest om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen

noodvoorzieningen
de noodzakelijke voorlopige voorzieningen, ten behoeve van verzekerde zaken, in afwachting van definitief herstel

O

Onderverzekering
Als u de waarde van uw inboedel te laag inschat dan kunt u problemen krijgen bij schade. Stel u heeft een inboedel van € 80.000 en u bent voor € 40.000 verzekerd. Bij een schade van € 10.000 krijgt u slechts € 5.000 (€ 40.000/€ 80.000 * € 10.000) vergoed. Bij oververzekering, dus als u de inboedel hoger heeft verzekerd dan de daadwerkelijke waarde van uw inboedel, krijgt u bij schade niet meer dan het schade bedrag uitgekeerd.  Bijvoorbeeld u heeft een inboedel van € 80.000 en u bent voor € 100.000 verzekerd. Bij een schade van € 10.000 krijgt u in dit geval € 10.000 uitbetaald.

ontploffing
een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een al dan niet gesloten vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen die door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen of een mengsel daarvan zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken die als gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is meegedekt de schade aan de verzekerde zaken die als gevolg van de nabijheid van die vernieling moet worden aangemerkt. (De tekst van deze clausule en de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd onder nr. 275/82).

opruimingskosten
de kosten van wegruimen en/of afbraak van bovengronds aanwezige verzekerde zaken op de locatie van het woonhuis alsmede op de locatie van de directe belendingen iervan, voor zover deze wegruiming noodzakelijk is en voor zover die kosten niet reeds zijn begrepen in het door experts vastgestelde schadebedrag overige bijzondere ezittingen verzamelingen, kunst, antiek en muziekinstrumenten (met toebehoren, waaronder elektronische apparatuur) en dergelijke premie het totale bedrag dat de verzekeringnemer dient te betalen voor het door RVS te lopen risico, zijnde het geheel van de op het polisblad vermelde verzekeringen. Hierin zijn opgenomen kosten en verschuldigde assurantiebelasting

S

salvagekosten
de kosten die door of namens de door de brandweer ingeschakelde Stichting Salvage worden gemaakt voor het bieden van hulpverlening en het treffen van de eerste en de meest noodzakelijke maatregelen om de schade te beperken

sanering

 • onderzoeken, reinigen, opruimen, opslaan, vernietigen en/of vervangen van grond, grond- en/of oppervlaktewater om de verontreiniging hierin weg te nemen
 • isoleren van die verontreiniging, waaronder begrepen beredding en noodvoorzieningen alles voor zover grond, grond- en/of oppervlaktewater zijn gelegen op de locatie van verzekerde, zoals in de polis omschreven, of op de directe belendingen van die locatie.

Onder sanering valt niet de herinrichting van het terrein.

schade expert

Wanneer de schade van grotere omvang is zal de verzekeraar doorgaans een schade-expert inschakelen. De schade-expert doet onderzoek naar de aard, oorzaak en omvang van de schade. De omvang van de schade zal de expert bepalen op basis van de waarde van een object. Bij een repareerbare schade zal de omvang van de schade worden bepaald op de reparatiekosten. Wanneer reparatie niet meer mogelijk of economisch niet verantwoord is dan zal de schade op basis van totaalverlies worden afgewikkeld. Meestal wordt bij totaalverlies de dagwaarde vóór de schade minus de dagwaarde ná de schade uitgekeerd.

De expert stelt een rapport op waarin hij zijn bevindingen vermeld. Op basis van dit rapport zal de verzekeraar de uitkeringsplicht beoordelen (dit laatste is geen taak van de expert).

storm
wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7)

T

tuingereedschap
gereedschap om de tuin te bewerken

tuinmeubelen
lig- en zitmeubelen (inclusief de bijbehorende kussens) die van origine bestemd zijn voor gebruik in de tuin of op het balkon, met bijbehorende tafels (inclusief tafelkleden) en parasols

V

verkoopwaarde
de prijs van het woonhuis bij onderhandse verkoop, na aftrek van de prijs van de grond

verzekerde
degene(n) die krachtens de verzekering recht heeft/hebben op vergoeding van door hem/haar geleden schade, dan wel op de verzekerde uitkering. In de specifieke voorwaarden behorende bij de diverse verzekeringen is het begrip verzekerde nader omschreven verzekering(en) de op het polisblad vermelde en omschreven verzekering(en)
verzekeringnemer
degene die met de verzekeringmaatschappij de verzekeringsovereenkomst is aangegaan

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.