Opstalverzekeringen

Indien u over een eigen koopwoning beschikt dan zal de hypotheekverstrekker van u verlangen dat u uw huis verzekert tegen schade aan uw woonhuis. Per slot van rekening is uw woning het onderpand van de hypotheek verstrekker. De opstalverzekering moet ingaan op de dag dat de woning  wordt opgeleverd. De woning wordt verzekerd op basis van de herbouwwaarde. Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het pand vanaf de grond opnieuw op te bouwen.

Indien u een huurwoning heeft, dan zal de opstal eigenaar de woning voor uw verzekeren. De opstaleigenaar is bijvoorbeeld een woningcorporatie of een woningbouw vereniging.

Een opstalverzekering verzekert niet standaard de fundering van uw woning. Wanneer een woning helemaal verloren is gegaan is het onwaarschijnlijk dat de fundering ook verloren is. Door een ontploffing (bijvoorbeeld ten gevolge van een gaslek)  is het mogelijk dat de fundering ontwricht is geraakt. Bij uw opstalverzekering is het mogelijk om de fundering van uw woning mee te verzekeren. Doorgaans wordt het verzekerd bedrag dan verhoogd. Steeds meer verzekeraars gaan ertoe over de fundering standaard in uw opstalverzekering mee te verzekeren.

Voor iedere verzekering, dus ook voor de een opstalverzekering, geldt dat alleen dekking geboden wordt als de schade is veroorzaakt door een aantal in de voorwaarden beschreven oorzaken. Dus schade is niet altijd gedekt.

Bij een opstal verzekering heb je keuze uit verschillende dekkingen:

  • Standaardekking: schade door ondermeer brand, ontploffing, blikseminslag, vandalisme, omvallende bomen, water en storm,
  • Uitgebreide dekking: aangevuld met schroei- en smeltschade en de kosten van breekwerk om een lekkage in de waterleiding op te sporen,
  • All-risk: aanvulling met schade door onverwacht en van buitenaf komend onheil. Met uitsluiting van terrorisme en/of natuurrampen.

Meestal hangt de premie die u betaalt af van de herbouwwaarde. Maar het kan ook zijn dat de verzekeraar de premie berekent op basis van gezinssamenstelling, het soort woning en de postcode. Woont u in een houten huis, een monument of een pand met een rieten dak, dan kan de premie hoger uitvallen.

Bij het aangaan van de verzekering wordt een verzekerde som vastgesteld, die:

  • Het maximum aangeeft tot waar schade wordt vergoed,
  • Het bedrag is waarvoor de verzekerde zijn belang wenst te dekken,
  • Het bedrag aangeeft waarover de premie wordt berekend.

Bij een schade van enige omvang wordt door een schaderegelaar (schade-expert) vastgesteld of de verzekerde som wel in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde object. Als het goed is, is de verzekerde som gelijk aan de werkelijke waarde. De verzekerde som kan echter ook hoger of lager zijn dan de werkelijke waarde. Er zijn ook situaties dat dezelfde woning dubbel verzekerd is. Deze situaties worden als volgt genoemd:

  • Oververzekering,
  • Onderverzekering,
  • Dubbelverzekering.

Over-, onder- of dubbel verzekering heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat bij schade aan u wordt uitgekeerd.

Oververzekering

Van oververzekering is sprake wanneer de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde. Aangezien de wet heeft bepaald dat een verzekerde na een schade niet in een betere positie mag komen te verkeren, wordt de schadeuitkering begrensd op de werkelijke waarde. Elke schade wordt volledig vergoed, maar de verzekerde ontvangt nooit meer dan de werkelijke schade.

Onderverzekering

Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. In het verzekeringsrecht is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som (Art. 7:960 BW}. De wet schrijft ook voor dat de schadeuitkering in dit geval naar evenredigheid plaats moet vinden.

Dubbele verzekering

Het kan voorkomen dat dezelfde schade door meer dan één verzekering wordt gedekt. Net als bij oververzekering geldt ook hier dat de verzekerde niet in een betere positie mag komen te verkeren. Hoe wordt gehandeld staat beschreven in art. 7:961 BW. Tenzij de polisvoorwaarden iets anders bepalen, mag de verzekerde zelf uitmaken welke verzekeraar hij tot schadevergoeding aanspreekt. De verzekeraars hebben vervolgens onderling verhaalsrecht.

Indexatie

Bij opstal- en inboedelverzekeringen is het gebruikelijk dat het verzekerd bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt jaarlijks de bouwkostenindex en de inboedelindex vast. Aan de hand van deze indexcijfers worden de verzekerde bedragen (en daarmee de premies) verhoogd. In 2005 was er voor het eerst in de geschiedenis een negatief indexcijfer voor bouwkosten, waardoor de verzekerde bedragen werden verlaagd.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.